Showing 1-8 of 8 results

โรคอีสุกอีใส (Chickenpox หรือ Varicella)

นางสาวอลิสา กาติ๊บ (นักวิชาการสาธารณสุข) โรคอีสุกอีใส (Chickenpox หรือ Varicella) เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโรคหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับชนิดที่ทำให้เกิดงูสวัด ที่มีชื่อว่า วาริเซลลาซอสเตอร์ ไวรัส (Varicella-Zoster virus) หรือ เรียกย่อว่า VZV/ วีซีวี ไวรัส) ซึ่งพบมากในเด็กตั้งแต่อายุประมาณ 1 ปี ไปจนถึงอายุประมาณ 12 ปี แต่ยังสามารถพบได้ในทุกช่วงวัย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โอกาสเกิดใกล้เคียงกันทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย การติดต่อของโรค 1.มีการสัมผัสกับการไอ จาม ของผู้ป่วย 2.ผู้ดูแลผู้ป่วยสัมผัสกับตุ่มน้ำ หรือของเหลวภายในตุ่มนั้น 3.สัมผัสกับสิ่งของที่ผู้ป่วยใช้ เช่น ผ้าเช็ดตัว 4.สัมผัสร่างกายกับผู้ป่วยโดยตรง อาการ …

โรคไข้หวัด (Common Cold)

นางกรกมล นิมมาลัยแก้ว (พยาบาลวิชาชีพ) โรคไข้หวัดคืออะไร? โรคไข้หวัดเป็นการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจส่วนบน และเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก อาการแสดงของโรคไข้หวัด ไอ - ไข้ต่ำๆ เจ็บคอ - คัดจมูก จามน้ำมูก - น้ำมูกไหล โรคหวัดแพร่กระจายได้อย่างไร ? การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งที่ติดเชื้อจากพื้นผิวที่ปนเปื้อน ซึ่งไวรัสสามารถอาศัยอยู่บนวัตถุที่สัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิด,ปากกา,โทรศัพท์ เป็นเวลาหลายชั่วโมง การสูดดมไวรัสทางอากาศจากบุคคลที่มีการการจามหรือไอ ระยะของโรคไข้หวัด อาการของหวัดทั่วไปจะเริ่ม 2-3วันหลังจากได้รับเชื้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับเชื้อไวรัส ดังนั้นความรุนแรงของอาการก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเช่นกัน บางคนอาจจะมีอาการคัดจมูกอย่างเดียว ขณะที่บางคนอาจมีอาการหลายอย่างขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้ติดเชื้อด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้เองประมาณ 7-10วัน เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์? โดยทั่วไปโรคไข้หวัดสามารถหายได้เองจากการรักษาได้เองที่บ้าน เช่นการพักผ่อนให้เพียงพอ,การดื่มน้ำมากๆ,การใช้น้ำเกลืออุ่นๆกลั้วคอเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ หรือการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกน้ำมูกไหล แต่อย่างไรก็ตามหากมีอาการที่รุนแรงขึ้น เช่น มีไข้หนาวสั่นมากกว่า …

โรคฉี่หนู (Leptospirosis)

นางสาวจิราวรรณ สุทธิจิต (นักวิชาการสาธารณสุข) สาเหตุ เกิดจากการสัมผัสเชื้อโรคฉี่หนูในปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำขัง โดยเชื้อโรคดังกล่าวจะอาศัยอยู่ในหนู วัว ม้า หมู สุนัข โดยเข้าร่างกายได้ทางบาดแผลที่ผิวหนังหรือเยื่อเมือกต่างๆ เช่น เยื่อบุตา เยื่อบุจมูก ทำให้เกิดการทำลาย ตับ ไต กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และหลอดเลือด ทำให้มีเลือดออกเป็นจุดเล็ก ๆ ทั่วไป อาการ ระยะแรก (leptospiremic phase) 4 - 7 วันแรกของการดำเนินโรค จะมีอาการ ไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ สับสน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลัง น่องและต้นคอ คลื้นไส้ อาเจียน มีอาการตาแดง …

โรคมือเท้าปาก (Hand Foot and Mouth Disease)

นายจิรพันธ์ อยู่สะบาย (นักวิชาการสาธารณสุข) โรคมือ-เท้า-ปาก เป็นอย่างไร ? โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซึ่งมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคที่พบได้บ่อย เช่น คอกซากีไวรัส เอ16 (coxsackievirus A16) และเอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71) กลุ่มเสี่ยงที่พบบ่อยคือ เด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมักมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต สำหรับผู้ใหญ่พบโรคนี้ได้บ้าง เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิด โรคมือ-เท้า-ปาก แพร่กระจายทางใด ? เชื้อไวรัสพบในอุจจาระ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย รวมทั้งในตุ่มพองของผู้ป่วย เชื้อจึงแพร่กระจายได้จากการสัมผัสกับอุจจาระ น้ำมูก น้ำลายและน้ำในตุ่มพองของผู้ที่เป็นโรค ระยะเวลาการแพร่เชื้อได้ตั้งแต่เมื่อเริ่มเป็นโรค …

โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

นายอมรเทพ  ทองสุโขวงศ์ (นักวิชาการสาธารณสุข) โรคไข้หวัดใหญ่ คืออะไร? โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่(Influenza virus)โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โดยที่พบมากที่สุด คือ ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (H1N1) (H3N2) รองลงมาได้แก่ ชนิด บี และชนิดซีพบการระบาดได้น้อย ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่พบมากที่สุดใน ฤดูฝน รองลงมามาคือในฤดูหนาว อาการแสดง โดยทั่วไปของโรคไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ไอ น้ำมูก บางคนมีอาการเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง เป็นอยู่ประมาณ …

โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Fever)

นางสาวอลิสา  กาติ๊บ (นักวิชาการสาธารณสุข) โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus)  โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทกุปี เชื้อไวรัสเดงกี มี  สายพันธ์ุ คือ DENV1-, DENV2-, DENV3- และ DENV4-  มียุงลายเพศเมียเป็นพาหะนำโรค อาการของโรคไข้เลือดออก แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะไข้ ผู้ป่วยจะมีไข้สงูเกือบตลอดเวลา มักไม่ค่อยตอบสนองต่อยาลดไข้ อาจมีอาการ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และอาจมีผื่นหรือจดุเลือดออกตามลำตัว แขน ขา ระยะวิกฤติ ระยะนี้ไข้จะเริมลดลง ผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเลือดออก อาการจะไม่ดีขึ้นยังคง เบื่ออาหาร …

ท้องร่วง ท้องเสีย ต้องกินยาฆ่าเชื้อ..จริงหรือ?

อ.นพ. ชยุต มฤคทัต ทุกคนเคยท้องเสียครับ หลายท่านที่มีอาการท้องเสียตัดสินใจมาพบแพทย์ ทำให้แพทย์ได้รับรู้ข้อสงสัยหลายๆอย่างที่มักจะคล้ายกัน อาทิเช่น ท้องเสียสามารถกินนมได้ไหมหรือควรเลี่ยงอาหารชนิดใดบ้าง ท้องเสียต้องทานยาฆ่าเชื้อหรือไม่(บางท่านมีความเชื่อว่ายาฆ่าเชื้อทำให้หายไวขึ้น) เป็นต้น บทความนี้จะตอบคำถามข้างต้นให้กับทุกท่านครับ ขั้นแรกมาทำความรู้จักกับโรคท้องเสียกันก่อน สาเหตุ? อาการท้องเสียพบได้ในคนทุกเพศทุกวัย แต่ความรุนแรงของอาการจะขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น อายุ โรคประจำตัวและอื่น ๆ สาเหตุส่วนมากในผู้ใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารหรือใช้ภาชนะที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย และบางส่วนเกิดจากพิษของเชื้อแบคทีเรียเอง ในส่วนน้อยเท่านั้นที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส หรือพยาธิอื่น ๆ ส่วนสาเหตุในเด็กก็คล้ายกันกล่าวคือ เกิดจากการดูดขวดนมที่ล้างไม่สะอาดหรือดูดอมสิ่งของสกปรกต่าง ๆ อาการที่ต้องพึงสังเกตุ? ลักษณะของอุจจาระเป็นสิ่งสำคัญที่ควรสังเกตุ ประกอบด้วย สี(เหลือง แดง ดำ) เนื้ออุจจาระ(น้ำ มูก มันลอย) และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ อาการร่วมที่พบได้บ่อย ได้แก่ …

Heat Stroke

อ.นพ.วนกร รัตนวงษ์ Heat Stroke จัดเป็นภาวะที่รุนแรงทางการแพทย์ภาวะหนึ่ง เป็นผลมาจากปัญหาการขจัดความร้อนของร่างกายนั้นเสียไป ส่งผลให้ระบบต่างๆของร่างกายเริ่มทำงานผิดปกติและอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ ภาวะนี้พบมากในฤดูร้อนโดยเฉพาะในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกและมักเกิดกับผู้สูงอายุเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามประชากรกลุ่มอื่นๆก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เช่น ผู้มีโรคประจำตัว ทหารเกณฑ์ที่ต้องฝึกกลางแดด หรือ ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง   อาการที่ชวนสงสัย โรคนี้มักจะประกอบไปด้วยอาการดังต่อไปนี้ อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 40ºc มีภาวะทางระบบประสาทผิดปกติไป เช่น เป็นลม กระวนกระวาย ประสาทหลอน ปวดศีรษะ เดินเซ หมดสติ หรือชัก ไม่มีเหงื่อ (โดยในช่วงแรกอาจมีเหงื่อออกมากได้) การรักษาเบื้องต้น ย้ายผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีอากาศร้อนทันที ถอดเสื้อผ้าออกให้หมด ให้ผู้ป่วยนอนยกขาสูง ให้ประคบน้ำแข็งหรือผ้าเย็นตามซอกคอ ข้อพับ รักแร้ ขาหนีบ เพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้มากที่สุด รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที …