ความเป็นมา

           คลินิกเวชกรรม สจล. เดิมที เป็นหน่วยงานสุขภาพอนามัย บริหารภายใต้สังกัดกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายหลังเปลี่ยนเป็น คลินิกเวชกรรม สจล. บริหารภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            โดย การให้บริการของคลินิกเวชกรรม สจล. นี้ จัดขึ้นเพื่อดูแล ป้องกัน รักษา และแนะนำเกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง และชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่จะบั่นทอนความสามารถในการดำรงชีวิต