ตรวจโรคทั่วไป

แพทย์

ตรวจโรคทั่วไป

เวลา

นายแพทย์วนกร รัตนวงษ์ (ลาศึกษาต่อ)

วันจันทร์ – วันศุกร์

วันเสาร์ – วันอาทิตย์

09.00 น. – 17.00 น.

09.00 น. – 11.00 น.

นายแพทย์กันตพงศ์ ทองรงค์ (ลาศึกษาต่อ)
นายแพทย์ชยุต มฤคทัต (ลาศึกษาต่อ)
แพทย์หญิงพีรดา เสริมสวรรค์ (ลาศึกษาต่อ)
นายแพทย์ณภัทร พงศกรพฤฒิกุล
แพทย์หญิงภาวินี บุญยศ
แพทย์หญิงธัญชนก หลายถาวรยิ่ง
นายแพทย์จิรกร จำรัสนโรดม

หมายเหตุ

 • การตรวจโรคทั่วไปจะปิดรับผู้ป่วยทำบัตรตรวจก่อน เวลา 17.00 น.

ตารางแพทย์ตรวจเฉพาะทาง

วันทำการ รายชื่อแพทย์ เฉพาะทาง เวลา
วันจันทร์ นายแพทย์อนวัช  เสริมสวรรค์ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 13.00 น. – 15.00 น.
แพทย์หญิงอัมพา เดชาภิมุขกุล จิตแพทย์ 15.00 น. – 18.00 น.
วันอังคาร นายแพทย์ประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์ สูตินารีเวช 10.00 น. – 12.00 น.
นายแพทย์นที  รักษดาวรรณ กุมารเวชศาสตร์และประสาทวิทยา 13.00 น. – 15.00 น.
นางสาวลดาประไพ คุณาวงศ์ การให้คำปรึกษา 13.00 น. – 18.00 น.
วันพุธ นายแพทย์ธัญญพงษ์  ณ นคร อายุรศาสตร์และโลหิตวิทยา 13.00 น. – 15.00 น.
นายแพทย์พรพรต  ลิ้มประเสริฐ โรคพันธุกรรม 13.00 น. – 15.00 น.
แพทย์หญิงอัมพา เดชาภิมุขกุล จิตแพทย์ 13.00 น. – 16.00 น.
ก.ภ.อุกกฤษฏ์  จันทร์ศรี กายภาพบำบัด 13.00 น. – 15.00 น.
วันพฤหัสบดี แพทย์หญิงทิพวัลย์  เรืองฤทธิ์ คลินิกบำบัดความเจ็บปวด 13.00 น.  – 15.00 น.
ก.ภ.อุกกฤษฏ์  จันทร์ศรี กายภาพบำบัด 16.00 น. – 18.00 น.
ดร. ปุณณดา  จิระอานนท์ การให้คำปรึกษา 13.00 น. – 15.00 น.
วันศุกร์ นายแพทย์อนันต์  ศรีเกียรติขจร ประสาทวิทยาและโรคปวดศีรษะ 13.00 น.  – 15.00 น.

หมายเหตุ

 1. การนัดแพทย์เฉพาะทาง
  – ต้องทำการนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  – การทำแฟ้มประวัติตรวจควรทำก่อนการตรวจครึ่งชั่วโมง
 2. การนัดจิตแพทย์และการให้คำปรึกษา
  – การเข้ารับการตรวจสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์รับยาเพื่อทำแบบทดสอบและประเมินผล ก่อนทำการนัดในวันและเวลาราชการ
  – การทำแฟ้มประวัติตรวจควรทำก่อนการตรวจครึ่งชั่วโมง

ตารางให้บริการอื่นๆ

รายการ

วันทำการ

เวลา

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

จันทร์ – ศุกร์

เสาร์ – อาทิตย์

09.00 น. – 17.00 น.

09.00 น. – 11.00 น.

การทำหัตถการ ล้างแผล ตัดไหม ฉีดยาตามนัด ผ่าตัดเล็ก
ขอใบส่งตัวเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (วันหยุดราชการและวันหยุกนักขัตฤกษ์ ไม่ออกใบส่งตัว)

อังคาร

13.00 – 15.00 น.

ขอใบส่งตัว (วันหยุดราชการและวันหยุกนักขัตฤกษ์ ไม่ออกใบส่งตัว)

พุธ

11.00 – 14.00 น.

เจาะเลือด

ศุกร์

8.00 – 18.00 น.

คลินิกความดันโลหิต

จันทร์

9.00 – 17.00 น.

คลินิกสุขภาพเด็กดี

ศุกร์

คลินิกฝากครรภ์

อังคาร

คลินิกเบาหวาน, เบาหวาน-ความดันฯ

พฤหัสบดี

หมายเหตุ

 • การทำหัตถการจะปิดรับผู้ป่วยทำบัตรตรวจก่อนเวลา 17.30 น.
 • เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อพิจารณาการส่งตัว

– บัตรประชาชน

– ใบนัดจากโรงพยาบาล

– ใบตอบกลับหรือใบประวัติการรักษาของสถานพยาบาลที่รับการรักษาประจำและเหตุผลการรักษาต่อเนื่อง

– นำยาที่ใช้ประจำมาเพื่อตรวจสอบ

– นำเอกสารการตรวจวินิจฉัย เช่น ผลเลือด  ผลเอ็กซเรย์ มาเพื่อพิจารณา

– ส่งเอกสารเพื่อพิจารณาไม่น้อยกว่า 7 วัน

**กรณีที่ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลชำระเงินเองหรือเข้าฉุกเฉิน ให้ขอประวัติการรักษาแนบมาด้วยทุกครั้ง ถ้าไม่มีประวัติต้องไปขอประวัติมา**