ตารางการให้บริการ คลินิกเวชกรรม สจล.

คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตรวจโรคทั่วไป

แพทย์ ตรวจโรคทั่วไป เวลา
นายแพทย์วนกร รัตนวงษ์ วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.30 น.  – 12.00 น.
นายแพทย์ณชารินทร์ พิภพทรรศนีย์
นายแพทย์ชยุต มฤคทัต 13.30 น.  – 16.00 น.
นายแพทย์กันตพงศ์ ทองรงค์

หมายเหตุ

 • การตรวจโรคทั่วไปจะปิดรับผู้ป่วยทำบัตรตรวจก่อน เวลา 15.30น.

ตารางแพทย์ตรวจเฉพาะทาง

วันทำการ รายชื่อแพทย์ เฉพาะทาง เวลา
วันจันทร์ นายแพทย์อนวัช  เสริมสวรรค์ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 13.00 น. – 15.00 น.
แพทย์หญิงอัมพา เดชาภิมุขกุล จิตแพทย์ 15.00 น. – 18.00 น.
วันอังคาร นายแพทย์นที  รักษดาวรรณ กุมารเวชศาสตร์และประสาทวิทยา 13.00 น. – 15.00 น.
นางสาวลดาประไพ คุณาวงศ์ การให้คำปรึกษา 13.00 น. – 18.00 น.
วันพุธ นายแพทย์ธัญญพงษ์  ณ นคร อายุรศาสตร์และโลหิตวิทยา 13.00 น. – 15.00 น.
นายแพทย์ประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป์ สูตินารีเวช 10.00 น. – 12.00 น.
นายแพทย์พรพรต  ลิ้มประเสริฐ โรคพันธุกรรม 13.00 น. – 15.00 น.
แพทย์หญิงอัมพา เดชาภิมุขกุล จิตแพทย์ 13.00 น. – 16.00 น.
ก.ภ.อุกกฤษฏ์  จันทร์ศรี กายภาพบำบัด 13.00 น. – 15.00 น.
วันพฤหัสบดี แพทย์หญิงทิพวัลย์  เรืองฤทธิ์ คลินิกบำบัดความเจ็บปวด 13.00 น.  – 15.00 น.
ก.ภ.อุกกฤษฏ์  จันทร์ศรี กายภาพบำบัด 16.00 น. – 18.00 น.
ดร. ปุณณดา  จิระอานนท์ การให้คำปรึกษา 13.00 น. – 15.00 น.
วันศุกร์ นายแพทย์อนันต์  ศรีเกียรติขจร ประสาทวิทยาและโรคปวดศีรษะ 13.00 น.  – 15.00 น.

หมายเหตุ

 1. การนัดแพทย์เฉพาะทาง
  – ต้องทำการนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  – การทำแฟ้มประวัติตรวจควรทำก่อนการตรวจครึ่งชั่วโมง
 2. การนัดจิตแพทย์และการให้คำปรึกษา
  – การเข้ารับการตรวจสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์รับยาเพื่อทำแบบทดสอบและประเมินผล ก่อนทำการนัดในวันและเวลาราชการ
  – การทำแฟ้มประวัติตรวจควรทำก่อนการตรวจครึ่งชั่วโมง

ตารางให้บริการอื่นๆ

รายการ วันทำการ เวลา
อุบัติเหตุฉุกเฉิน จันทร์ – ศุกร์ 08.00 น. – 18.00 น.
การทำหัตถการ ล้างแผล ตัดไหม ฉีดยาตามนัด ผ่าตัดเล็ก จันทร์ – ศุกร์ 08.00 น. – 12.00 น.
13.00 น. – 17.00 น.
รับยาสามัญประจำบ้าน จันทร์ – ศุกร์ 08.00 น. – 18.00 น.

หมายเหตุ

 • การทำหัตถการจะปิดรับผู้ป่วยทำบัตรตรวจก่อนเวลา 16.30 น.