ตรวจโรคทั่วไป

แพทย์ ตรวจโรคทั่วไป เวลา
นายแพทย์กันตพงศ์ ทองรงค์ (ลาศึกษาต่อ)

วันจันทร์ – วันศุกร์

วันเสาร์ – วันอาทิตย์

08.00 น. – 17.00 น.

09.00 น. – 11.00 น.

นายแพทย์ชยุต มฤคทัต (ลาศึกษาต่อ)
แพทย์หญิงพีรดา เสริมสวรรค์ (ลาศึกษาต่อ)
นายแพทย์ณภัทร พงศกรพฤฒิกุล (ลาศึกษาต่อ)
แพทย์หญิงภาวินี บุญยศ
แพทย์หญิงอธิชา อุดมเดช
นายแพทย์จิรกร จำรัสนโรดม
นายแพทย์ฐปนนท์ ทรัพย์สุวรรณ

หมายเหตุ

 • การตรวจโรคทั่วไปจะปิดรับผู้ป่วยทำบัตรตรวจก่อน เวลา 17.00 น.

ตารางแพทย์ตรวจเฉพาะทาง

วันทำการ

เฉพาะทาง เวลา

จันทร์

ศูนย์ส่องกล้องและโรคทางเดินอาหาร 09.00-16.00 น.

คลินิกกายภาพบำบัด

09.00-12.00 น.
ศูนย์สมองและโรคปวดศีรษะ

13.00-16.00 น.

อังคาร

คลินิกฝังเข็มระงับปวด

09.00-12.00 น.
คลินิกกุมารเวชกรรมและโรคภูมิแพ้

09.00-12.00 น.

พุธ

คลินิกกุมารเวชกรรมและประสาทวิทยา 13.00-16.00 น.

คลินิกกระดูกและข้อ

09.00-12.00 น.

(วันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน)

ศูนย์อายุรกรรมโรคหัวใจ

09.00-12.00 น.

ศูนย์โรคปอดและการนอนหลับ

09.00-12.00 น.

คลินิกจิตเวช

13.00-16.00 น.

พฤหัสบดี

คลินิกสูติ-นารีเวช 09.00-12.00 น.
คลินิกฝังเข็มระงับปวด

09.00-12.00 น.

ศุกร์ คลินิกกายภาพบำบัด

09.00-12.00 น.

หมายเหตุ

 1. การนัดแพทย์เฉพาะทาง
  – ต้องทำการนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
  – การทำแฟ้มประวัติตรวจควรทำก่อนการตรวจครึ่งชั่วโมง
 2. การนัดจิตแพทย์และการให้คำปรึกษา
  – การเข้ารับการตรวจสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์รับยาเพื่อทำแบบทดสอบและประเมินผล ก่อนทำการนัดในวันและเวลาราชการ
  – การทำแฟ้มประวัติตรวจควรทำก่อนการตรวจครึ่งชั่วโมง

ตารางให้บริการอื่นๆ

รายการ

วันทำการ

เวลา

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

จันทร์ – ศุกร์

เสาร์ – อาทิตย์

08.00-17.30 น.

09.00-11.00 น.

การทำหัตถการ ล้างแผล ตัดไหม ฉีดยาตามนัด ผ่าตัดเล็ก
ขอใบส่งตัว (วันหยุดราชการและวันหยุกนักขัตฤกษ์ ไม่ออกใบส่งตัว)

พุธ

8.00-17.00 น.

เจาะเลือด

ศุกร์

08.00-17.00 น.

คลินิกสุขภาพเด็กดี

อังคาร

8.00-12.00 น.

คลินิกความดันโลหิต

จันทร์

08.00-17.00 น.

คลินิกฝากครรภ์

พฤหัสบดี

08.00-17.00 น.

คลินิกเบาหวาน, เบาหวาน-ความดันฯ

พฤหัสบดี

08.00-17.00 น.

หมายเหตุ

 • การทำหัตถการจะปิดรับผู้ป่วยทำบัตรตรวจก่อนเวลา 17.30 น.
 • เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อพิจารณาการส่งตัว

– บัตรประชาชน

– ใบนัดจากโรงพยาบาล

– ใบตอบกลับหรือใบประวัติการรักษาของสถานพยาบาลที่รับการรักษาประจำและเหตุผลการรักษาต่อเนื่อง

– นำยาที่ใช้ประจำมาเพื่อตรวจสอบ

– นำเอกสารการตรวจวินิจฉัย เช่น ผลเลือด  ผลเอ็กซเรย์ มาเพื่อพิจารณา

– ส่งเอกสารเพื่อพิจารณาไม่น้อยกว่า 7 วัน

**กรณีที่ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลชำระเงินเองหรือเข้าฉุกเฉิน ให้ขอประวัติการรักษาแนบมาด้วยทุกครั้ง ถ้าไม่มีประวัติต้องไปขอประวัติมา**