bnM06Rl4

นายแพทย์อนวัช  เสริมสวรรค์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์

BfZvY9FB

นางกรกมล นิมมาลัยแก้ว
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/หัวหน้า

aCgN3c9o

นายแพทย์วนกร รัตนวงษ์
ตำแหน่ง นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

CBLmurjZ

นายแพทย์ชยุต มฤคทัต
ตำแหน่ง นายแพทย์(ลาศึกษาต่อ)

bfTHVUZy

นายแพทย์กันตพงศ์ ทองรงค์
ตำแหน่ง นายแพทย์(ลาศึกษาต่อ)

S__6774863

แพทย์หญิงพีรดา เสริมสวรรค์
ตำแหน่ง แพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

64096

นายแพทย์ณภัทร พงศกรพฤฒิกุล
ตำแหน่ง แพทย์

64096

นายแพทย์จิรกร จำรัสนโรดม
ตำแหน่ง แพทย์

64096

แพทย์หญิงภาวินี บุญยศ
ตำแหน่ง แพทย์

64096

แพทย์หญิงธัญชนก หลายถาวรยิ่ง

ตำแหน่ง แพทย์

F9a52wB_

นายจิรพันธ์ อยู่สะบาย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

S__5496844

นางสาวชนิสรา อยู่ทิม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

64096

นางสาวกมลรัตน์ นาคทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

64096

นางสาวศรันญา อุตสวงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

288119

นางสาวปาลิตา ฉ่ำแสง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

POdU2BDQ

ก.ภ.อุกกฤษฏ์ จันทร์ศรี
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

S__13262858

นางสาววิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

C9812D2C-A974-4B99-A817-2B50E25AA5A3

นางสาวพิชชาพร สิทธิโชค
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

-1saAO7v

ดร.ปุณณดา  จิระอานนท์
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

193311893_827104584581761_6498317195455378564_n

นางสาวจันทนีย์ จันทนานนท์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

C8kr08iJ

นางกัญจนา ไชยชนะ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล