bnM06Rl4

นายแพทย์อนวัช  เสริมสวรรค์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์

BfZvY9FB

นางกรกมล นิมมาลัยแก้ว
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/หัวหน้า

aCgN3c9o

นายแพทย์วนกร รัตนวงษ์
ตำแหน่ง นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

CBLmurjZ

นายแพทย์ชยุต มฤคทัต
ตำแหน่ง นายแพทย์(ลาศึกษาต่อ)

bfTHVUZy

นายแพทย์กันตพงศ์ ทองรงค์
ตำแหน่ง นายแพทย์(ลาศึกษาต่อ)

64096

นายแพทย์ณภัทร พงศกรพฤฒิกุล
ตำแหน่ง แพทย์

64096

แพทย์หญิงพีรดา เสริมสวรรค์
ตำแหน่ง แพทย์

POdU2BDQ

ก.ภ.อุกกฤษฏ์  จันทร์ศรี
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

F9a52wB_

นายจิรพันธ์ อยู่สะบาย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

S__5496844

นางสาวชนิสรา อยู่ทิม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

-1saAO7v

ดร.ปุณณดา  จิระอานนท์
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

64096

นางสาวกมลรัตน์ นาคทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

64096

นางสาวศรันญา อุตสวงค์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

164186

นางสาววิกานดา อาจจันทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

288119

นางสาวปาลิตา ฉ่ำแสง

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

C8kr08iJ

นางกัญจนา ไชยชนะ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

jEsJ04m5

นางสาวอังคณา ดัชถุยาวัตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง