64096

แพทย์หญิงทิพวัลย์ เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์

aCgN3c9o

นายแพทย์วนกร รัตนวงษ์
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์
อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา

CBLmurjZ

นายแพทย์ชยุต มฤคทัต
ตำแหน่ง แพทย์(ลาศึกษาต่อ)

bfTHVUZy

นายแพทย์กันตพงศ์ ทองรงค์
ตำแหน่ง แพทย์(ลาศึกษาต่อ)

S__6774863

แพทย์หญิงพีรดา เสริมสวรรค์
ตำแหน่ง แพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

64096

นายแพทย์ณภัทร พงศกรพฤฒิกุล
ตำแหน่ง แพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

64096

นายแพทย์จิรกร จำรัสนโรดม
ตำแหน่ง แพทย์

64096

แพทย์หญิงภาวินี บุญยศ
ตำแหน่ง แพทย์

64096

นายศุภชาต คุณติสุข

ตำแหน่ง เภสัชกร

F9a52wB_

นายจิรพันธ์ อยู่สะบาย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

S__5496844

นางสาวชนิสรา อยู่ทิม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

64096

นางสาวกมลรัตน์ นาคทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ

นางสาวศรันญา อุตสวงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

288119

นางสาวปาลิตา ฉ่ำแสง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

POdU2BDQ

ก.ภ.อุกกฤษฏ์ จันทร์ศรี
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

64096

นางสาวอริสา วุฒิอุดม
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

C9812D2C-A974-4B99-A817-2B50E25AA5A3

นางสาวพิชชาพร สิทธิโชค
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

-1saAO7v

ดร.ปุณณดา  จิระอานนท์
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

64096

นางสาวกนกวรรณ นพคุณ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน

C8kr08iJ

นางกัญจนา ไชยชนะ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล