bnM06Rl4

นายแพทย์อนวัช  เสริมสวรรค์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์

BfZvY9FB

นางกรกมล นิมมาลัยแก้ว
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ/หัวหน้า

aCgN3c9o

นายแพทย์วนกร รัตนวงษ์
ตำแหน่ง นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

CBLmurjZ

นายแพทย์ชยุต มฤคทัต
ตำแหน่ง นายแพทย์

bfTHVUZy

นายแพทย์กันตพงศ์ ทองรงค์
ตำแหน่ง นายแพทย์

-1saAO7v

ดร.ปุณณดา  จิระอานนท์
ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

POdU2BDQ

ก.ภ.อุกกฤษฏ์  จันทร์ศรี
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

aRmzJMOg

ดร.ภก.พิมพ์สุมน เจียมบุญศรี
ตำแหน่ง เภสัชกร

F9a52wB_

นายจิรพันธ์ อยู่สะบาย
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

hywOmtbW

นายอมรเทพ ทองสุโขวงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

11S__3751961

นางสาวอลิสา กาติ๊บ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

64096

นางสาวกมลรัตน์ นาคทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

64096

นางสาวชนิสรา อยู่ทิม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

64096

นางสาววิกานดา อาจจันทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

C8kr08iJ

นางกัญจนา ไชยชนะ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

jEsJ04m5

นางสาวอังคณา ดัชถุยาวัตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง