Showing 1-3 of 3 results

โรคฉี่หนู (Leptospirosis)

นางสาวจิราวรรณ สุทธิจิต (นักวิชาการสาธารณสุข) สาเหตุ เกิดจากการสัมผัสเชื้อโรคฉี่หนูในปัสสาวะของสัตว์ที่ปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำขัง โดยเชื้อโรคดังกล่าวจะอาศัยอยู่ในหนู วัว ม้า หมู สุนัข โดยเข้าร่างกายได้ทางบาดแผลที่ผิวหนังหรือเยื่อเมือกต่างๆ เช่น เยื่อบุตา เยื่อบุจมูก ทำให้เกิดการทำลาย ตับ ไต กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และหลอดเลือด ทำให้มีเลือดออกเป็นจุดเล็ก ๆ ทั่วไป อาการ ระยะแรก (leptospiremic phase) 4 - 7 วันแรกของการดำเนินโรค จะมีอาการ ไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ สับสน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลัง น่องและต้นคอ คลื้นไส้ อาเจียน มีอาการตาแดง …

โรคมือเท้าปาก (Hand Foot and Mouth Disease)

นายจิรพันธ์ อยู่สะบาย (นักวิชาการสาธารณสุข) โรคมือ-เท้า-ปาก เป็นอย่างไร ? โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซึ่งมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคที่พบได้บ่อย เช่น คอกซากีไวรัส เอ16 (coxsackievirus A16) และเอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71) กลุ่มเสี่ยงที่พบบ่อยคือ เด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมักมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต สำหรับผู้ใหญ่พบโรคนี้ได้บ้าง เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิด โรคมือ-เท้า-ปาก แพร่กระจายทางใด ? เชื้อไวรัสพบในอุจจาระ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย รวมทั้งในตุ่มพองของผู้ป่วย เชื้อจึงแพร่กระจายได้จากการสัมผัสกับอุจจาระ น้ำมูก น้ำลายและน้ำในตุ่มพองของผู้ที่เป็นโรค ระยะเวลาการแพร่เชื้อได้ตั้งแต่เมื่อเริ่มเป็นโรค …

โรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Fever)

นางสาวอลิสา  กาติ๊บ (นักวิชาการสาธารณสุข) โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus)  โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทกุปี เชื้อไวรัสเดงกี มี  สายพันธ์ุ คือ DENV1-, DENV2-, DENV3- และ DENV4-  มียุงลายเพศเมียเป็นพาหะนำโรค อาการของโรคไข้เลือดออก แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะไข้ ผู้ป่วยจะมีไข้สงูเกือบตลอดเวลา มักไม่ค่อยตอบสนองต่อยาลดไข้ อาจมีอาการ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และอาจมีผื่นหรือจดุเลือดออกตามลำตัว แขน ขา ระยะวิกฤติ ระยะนี้ไข้จะเริมลดลง ผู้ป่วยที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเลือดออก อาการจะไม่ดีขึ้นยังคง เบื่ออาหาร …