Showing only one result

โปรแกรมตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 2563

ตรวจสอบเอกสารประกอบการย้านสิทธิ / ชำระเงิน 1 ตรวจสอบเอกสารประกอบการย้านสิทธิ / ชำระเงิน ชักประวัติ / วัดสัญญาณชีพ 2 ชักประวัติ / วัดสัญญาณชีพ การตรวจสารเสพติดในร่างกาย (ด้วยการพิสูทธิทางปัสสาวะ) 3 การตรวจสารเสพติดในร่างกาย (ด้วยการพิสูทธิทางปัสสาวะ) การตรวจร่างกาย 4 การตรวจร่างกาย การตรวจตา 5 การตรวจตา