โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

นายอมรเทพ  ทองสุโขวงศ์ (นักวิชาการสาธารณสุข)

โรคไข้หวัดใหญ่ คืออะไร?

โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่(Influenza virus)โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โดยที่พบมากที่สุด คือ ไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ (H1N1) (H3N2) รองลงมาได้แก่ ชนิด บี และชนิดซีพบการระบาดได้น้อย ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่พบมากที่สุดใน ฤดูฝน รองลงมามาคือในฤดูหนาว

อาการแสดง

โดยทั่วไปของโรคไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้ ไอ น้ำมูก บางคนมีอาการเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง เป็นอยู่ประมาณ 3-5 วัน ซึ่งบางครั้งจะคล้ายโรคไข้หวัดธรรมดา แต่ท้ายที่สุด อาการก็จะหายไปเองได้ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่จะมีอาการรุนแรง เช่น ไอมาก หอบเหนื่อย หายใจลำบาก ซึ่งอาจเกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ทำให้ เกิดการอักเสบของปอด ทำให้ปอดบวม การหายใจล้มเหลว ซึ่งอาการอาจจะ รุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้

การติดต่อของโรค

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านเสมหะของผู้ป่วย โดยการไอหรือจามแล้วเข้าสู่ปากหรือจมูกของผู้ใกล้ชิด และมีเพียงส่วนน้อยที่เกิดจากการสัมผัสกับเสมหะของผู้ป่วยบนสิ่งของเครื่องใช้ด้วยมือแล้วนำมาสัมผัสกับปากหรือจมูก

กลุ่มเสี่ยงอาจเสียชีวิตเมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

 1. ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 3. เด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี
 4. เด็กที่ทานยาแอสไพรินเป็นเวลานาน
 5. หญิงที่ตั้งครรภ์ในฤดูกาลที่มีไข้หวัดใหญ่ระบาด และมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 6. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี
 2. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
 3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ หากไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์เจล (Alcohol Gel) สำหรับล้างมือแทน
 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตา จมูก หรือปาก
 5. ควรใส่หน้ากากอนามัย
 6. เมื่อเริ่มรู้สึกป่วย ให้หยุดอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น
 7. สวมหน้ากากอนามัยหรือปิดจมูกและปากด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชูเวลาไอหรือจาม
 8. ทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วลงถังขยะติดเชื้อหรือถังขยะที่มีฝาปิด

อ้างอิง

 1. http://www.siphhospital.com/th/news/article/share/622
 2. http://www.tm.mahidol.ac.th/th/tropical-medicine-knowledge/new/Influenza.html
 3. http://www.boe.moph.go.th/fact/Influenza.htm
 4. http://www.sikarin.com/content/detail/199/
 5. https://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_online/thai_version/h1n1.htm