โปรแกรมตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ 2563

ตรวจสอบเอกสารประกอบการย้านสิทธิ / ชำระเงิน

ชักประวัติ / วัดสัญญาณชีพ

การตรวจสารเสพติดในร่างกาย (ด้วยการพิสูทธิทางปัสสาวะ)

การตรวจร่างกาย

การตรวจตา