โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร รับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ด้วย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงค์จะรับสมัคร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ( นับถึงวันปิดรับสมัคร )
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
– ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้
ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตาม ก.พ.
กำหนดดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่
รังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งพักให้ออกจากราชการไว้ก่อน
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
– ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำความผิดวินัย
ตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
– ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติ : สำเร็จปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาระงานที่รับผิดชอบ
๑. งานทางด้านการปฏิบัติพยาบาล
– ประเมินสภาพเบื้องต้นของผู้รับบริการและจำแนกระดับความรุนแรง
– ให้การวินิจฉัยทางการพยาบาลและให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
รวมถึงการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยวิกฤต
– ติดตามแผนการรักษา และประเมินผลการพยาบาลของผู้รับบริการแต่
ละรายตามข้อบ่งชี้
– บริหารจัดการเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์
ที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่าง ถูกต้องและรวดเร็ว
– วางแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและ
ฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับครอบครัวของผู้ป่วย บุคลากรใน
ทีมสุขภาพ
– ประสานงานการส่งต่อและติดตามแผนการดูแลผู้ป่วยตามปัญหาสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการตามแผนการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
– เป็นหัวหน้าทีมระบบพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการ
– ติดตาม ควบคุมกำกับการจัดบริการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคตามแนวทางที่ สปสช. กำหนดตามเอกสารการดำเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคประจำปี
– เป็นที่ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพในการแก้ปัญหา
– เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติการพยาบาลเชิงวิชาชีพ
๒. งานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
– วางแผนและติดตามผลการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
– ประเมินปัญหาของผู้ป่วย ให้สุขศึกษา และคำแนะนำตามปัญหาของผู้ป่วย
– มีการส่งต่อและติดตามแผนการดูแลผู้ป่วยตามปัญหาสุขภาพ
– เป็นหัวหน้าทีมในการจัดกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วย
บริการ
๓. งานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนอกหน่วยบริการ
– สำรวจข้อมูลชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล คัดกรองความเสี่ยงของโรค จัดลำดับ
ความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพ
– เป็นหัวหน้าทีมในการจัดกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการพยาบาลเพื่อ
แก้ปัญหาชุมชนที่สอดคล้องกับชุมชน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ( คลินิกเวชกรรม สจล. ) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ไม่เกิน
๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๒ รูป
๒. สำเนาประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (หรือปริญญาบัตร) ที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครก็ได้
ให้นำหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ามี)
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ประกาศรับสมัคร

Start Time

12:00 am

กุมภาพันธ์ 14, 2023

Finish Time

12:00 am

มีนาคม 20, 2023

Address

ณ คลินิกเวชกรรม สจล.