การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

1. ถ้าลงทะเบียนเลือกวันตรวจสุขภาพไปแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวันได้หรือไม่

ตอบ

ไม่สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ เนื่องจากระบบได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นกรุณาติดต่อ คลินิกเวชกรรม สจล. เพื่อพิจารณาในแต่ละกรณี

2. หมายเลข Ref1. และ Ref.2 คืออะไร

ตอบ

Ref1. คือ หมายเลขเลขบัตรประชาชน
Ref.2 คือ หมายเลขโทรศัพท์

3. กรณีที่เป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมการบิน (หรือคณะอื่นๆที่ระบุว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพ) ต้องชำระเงินค่าตรวจสุขภาพหรือไม่

ตอบ

ไม่ต้องชำระเงินและลงทะเบียนค่ะ สามารถดำเนินการตามรายละเอียดของสำนักทะเบียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4. จำเป็นหรือไม่ ที่ต้องชำระเงินค่าตรวจสุขภาพ และต้องตรวจสุขภาพกับทางสถาบันฯ สามารถตรวจจากโรงพยาบาลภายนอกได้หรือไม่

ตอบ

จำเป็นต้องตรวจสุขภาพกับทางสถาบันเท่านั้นค่ะ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและดูแลสุขภาพนักศึกษาตลอดการศึกษา ตลอดจนจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาแต่ละชั้นปีให้เหมาะสมค่ะ

5. การเบิกจ่ายค่าตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ สามารถเบิกได้หรือไม่

ตอบ

การตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สิทธิข้าราชการไม่สามารถเบิกได้ตามกรมบัญชีกลาง ส่วนการเบิกในกรณีอื่น ๆ นักศึกษาขอแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับใบเสร็จชำระเงินเพื่อนำไปเบิกได้

6. ชำระเงินผ่านช่องทาง SCB EASY เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถบันทึกหลักฐานการชำระเงินได้

ตอบ

หากไม่สามารถบันทึกหลักฐานการชำระเงินได้ให้นักศึกษา บันทึกภาพหน้าจอ การเดินบัญชีที่มีการชำระเงินมายังคณะแพทยศาสตร์ สจล. และใช้หลักฐานดังกล่าวในการลงทะเบียน

7. หากใช้สิทธิข้าราชการอยู่แล้ว ยังต้องย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกหรือไม่

ตอบ

สามารถทำเรื่องขอย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ แต่สิทธิการรักษายังคงเป็นสิทธิข้าราชการอยู่ จนกว่าจะพ้นสิทธิดังกล่าว จึงสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้

8. หากมีความต้องการที่จะรักษากับโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาเดิม ไม่ประสงค์จะย้ายสิทธิการรักษา ได้หรือไม่

ตอบ

สามารถระบุตอนเข้ารับตรวจร่างกาย
(ไม่ประสงค์จะย้ายสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ค่ะ)

9. การลงทะเบียนสำเร็จแล้วทราบได้ยังไง

ตอบ

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แล้วนักศึกษากดตกลงจะมีหน้าต่างแสดงข้อความ
“ท่านได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว “

10. หากระบบการลงทะเบียน แสดงข้อความ "รูปแบบนี้จะไม่ยอมรับและการตอบสนองและได้รับการตั้งค่าให้ปิดโดยอัตโนมัติ" ถือว่าการลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่

ตอบ

หากระบบแสดงข้อความดังกล่าว หมายถึง วันและช่วงเวลาดังกล่าวได้มีผู้ลงทะเบียนตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนในวันและช่วงเวลา อื่น ๆ

11. ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะทราบได้อย่างว่าลงทะเบียนสำเร็จ

ตอบ

หลังจาก กด บันทึก หากระบบแสดงข้อความ “ท่านได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ”
ถือว่าการลงทะเบียนสำเร็จ ให้นักศึกษาติดต่อรับการตรวจร่างกายตามวันและเช่วงเวลาที่ได้ลงทะเบียนดังกล่าวได้

12. หากนักศึกษาชำระเงินเกินต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ

ในวันและช่วงเวลาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนและมาตรวจร่างกาย ให้นักศึกษานำเอกสารการชำระเงินเกิน การชำระเงินซ้ำ หรือกรณีอื่น ๆ มายืนยันเพื่อยื่นคำร้องขอคืนค่าตรวจร่างกายที่ได้ชำระเงินเกิน